ลงทะเบียน NT Mobile เปิดเบอร์ใหม่
คำแนะนำการใช้งาน การลงทะเบียนอัตลักษณ์ออนไลน์
 • 1. ใช้สำหรับการลงทะเบียนเพื่อเปิดเบอร์ใหม่ของ ซิม NT Mobile แบบเติมเงินเท่านั้น
 • 2. ใช้สำหรับการลงทะเบียนเพื่อเปิดเบอร์ใหม่สำหรับบุคคลธรรมดา เท่านั้น
 • 3. รองรับการใช้งาน Browser, Chrome 94.0.4606.81
หากท่านมีเลขหมายเกิน 5 เลขหมายจะไม่สามารถทำรายการลงทะเบียนเปิดเบอร์ออนไลน์ได้
หากต้องการทำรายการ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ (shop.ntmobile.in.th) ตกลงยินยอมให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดเก็บและประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า (ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เลขประจำตัวบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ, อีเมล เป็นต้น) เพื่อใช้ในการให้ บริการแก่ท่านได้อย่างเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ ได้แก่
 • - ชื่อ-นามสกุล
 • - ที่อยู่
 • - เลขประจำตัวบัตรประชาชน / พาสปอร์ต (passport) / หลักฐานแสดงตัวตนอื่นที่ออกหรือรับรองโดยภาครัฐ
 • - หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 • - อีเมล
2. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้บริการแก่ท่าน
 • เพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รายการส่งเสริมการขาย และบริการของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงเนื้อหา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ เว็บไซต์ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (shop.ntmobile.in.th) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล (ลูกค้า) ที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อขอใช้บริการ/สมัครสมาชิกโดยให้ข้อมูล รวมถึงเอกสารประกอบ และข้อมูลการสื่อสารต่างๆ เช่น ข้อมูลเลขประจำตัวบัตรประชาชนรวมถึงข้อมูลในรูปแบบหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงข้อมูลที่ให้กับบริษัทเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล (กรณีมอบอำนาจ) ที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อขอใช้บริการ เช่น ข้อมูลเลขประจำตัวบัตรประชาชน ทะเบียนผู้เสียภาษี หนังสือมอบอำนาจ ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท รวมถึงข้อมูลในรูปแบบหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงข้อมูลที่ให้กับบริษัทฯ เพิ่มเติมในภายหลัง
4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของท่านไว้ ตามสัญญาการให้บริการ หรือตามสัญญาคำขอใช้บริการ ตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นลูกค้าของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือจนกว่าท่านจะยกเลิกให้ความยินยอม ผ่านทาง เว็บไซต์ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (shop.ntmobile.in.th) ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เก็บข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลาที่นานกว่านั้น
5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังนี้
 • ขอถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมาย
 • ขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอมได้
 • แจ้งให้บริษัท ต้องดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
 • ขอให้ทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 • ขอให้บริษัท ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด
 • ขอให้บริษัท ส่ง โอน หรือรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากบริษัทได้ ในกรณีที่ บริษัท ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
 • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย
 • มีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ บริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)